Drukuj

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2 / 2013
Rady Pedagogicznej
Przedszkola Miejskiego nr 40
im. Żaczka w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.


Modyfikacja  koncepcji  pracy  Przedszkola Miejskiego nr 40 im. Żaczka w Olsztynie na lata 2012/2016 w roku szkolnym 2013/2014 podjęta uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2013r.
(dokonana na podstawie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wicedyrektora PM40, ukierunkowania pracy przedszkola na działania proekologiczne i prozdrowotne oraz przystąpienia do Projektu dla Miasta Olsztyna w ramach Strategii Rozwoju Edukacji w Olsztynie na lata 2013 - 2020)

Podejmując kolejne działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, chcemy utrzymać następujące kierunki działań:

Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: plastycznej, muzycznej, matematycznej, ekologicznej.

Wyposażenie dziecka – absolwenta Przedszkola Miejskiego nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, ukierunkowanego na edukację ekologiczną oraz przyrodniczą, w umiejętności niezbędne do samodzielnego, przedsiębiorczego i odpowiedzialnego funkcjonowania na kolejnym szczeblu edukacji.

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości oraz poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza przedszkolem.

Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka i kształtowaniu postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym, promowanie działalności przedszkola.

Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola.

ad.1 Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Ma ono również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości.

Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne, teatralne czy muzyczne.

Realizacja przez nauczycieli innowacji pedagogicznych, programów: „Nasze przedszkole” i „Dziecięca matematyka” oraz programów wspierających: „Będę przedszkolakiem”, „Kto ty jesteś”, „Twórczy przedszkolak”, „Ekozespoły w przedszkolu”, „Trzymaj się prosto”, „Zdolny przedszkolak” oraz „Program do pracy z dzieckiem przejawiającym uzdolnienia muzyczne” uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz stanowi ważny element w edukacji dzieci i wskazuje główne kierunki pracy nauczyciela z dziećmi.


ad.2 Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: plastycznej, muzycznej, matematycznej, ekologicznej.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych.

Realizacja Rocznego Planu Pracy poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych i pracę metodami aktywizującymi przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoli na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i szczęścia. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

Stworzenie i aktywny udział dzieci w kołach rozwijania umiejętności i zainteresowań takich jak koło: plastyczne, muzyczne czy taneczne pozwoli na bieżącą i twórczą ekspansję naturalnych predyspozycji dzieci.


ad.3 Wyposażenie dziecka – absolwenta Przedszkola Miejskiego nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, ukierunkowanego na edukację ekologiczną oraz przyrodniczą, w umiejętności niezbędne do samodzielnego, przedsiębiorczego i odpowiedzialnego funkcjonowania na kolejnym szczeblu edukacji.

Plan pracy jest spójny z Projektem dla Miasta Olsztyna, którego cel strategiczny w odniesieniu do przedszkoli został określony następująco: „Dziecko olsztyńskiego przedszkola wyposażone jest w umiejętności niezbędne do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w szkole podstawowej i nawiązania relacji z rówieśnikami i dorosłymi”.

    Celem strategicznym w wypracowanym przez radę pedagogiczną naszego przedszkola w/w projektu jest wychowanie absolwenta naszej placówki na dziecko samodzielne, odpowiedzialne, aktywne i przedsiębiorcze poprzez takie zabiegi jak:

    - działania kadry pedagogicznej, nauczającej nowoczesnymi metodami, charakteryzującą się wiedzą ekologiczną i przyrodniczą,

    - udział kadry pedagogicznej i dyrektora przedszkola w projekcie unijnym „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna”.

    - działania innowacyjne przy współpracy i wsparciu rodziców oraz partnerów przedszkola (m.in. projekt „Zielona Flaga”, „Zaczarowany ogród”, konkurs „Mam 6 lat” etc.)

    - współpracę ze Szkołą Podstawową nr 29 w Olsztynie (przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej, współpraca z naszymi absolwentami, wymiana doświadczeń etc.),

    - udział w licznych projektach, akcjach i konkursach,

    - dostosowywanie bazy lokalowej oraz urozmaicanie środków dydaktycznych

    

ad.4 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego. Sprzyjać temu będzie:

- pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

- diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,

-   indywidualizacja pracy, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz dzieci zdolnych

-  podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,

-  wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,

-  rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni,

-  stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka,

- dbanie o bezpieczeństwo dziecka,

- wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

-  podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia,

-  dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,

- kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

-  wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy plastycznej,

- promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez:

-  wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się,

-  wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,

-  kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,

- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,

-  wyrabianie postaw proekologicznych.

Zadaniem przedszkola jest zadbanie o warunki uczenia się przez dziecko umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania zadań, włączanie się w działanie wspólne, reagowanie na ważne dla organizacji wspólnego działania reguły, zasady i normy. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia gotowości do podejmowania zadań o bardziej złożonej konstrukcji aniżeli na użytek zabawy w przedszkolu, co przyczyni się do wzmocnienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 
ad.5 Wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości oraz poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola i poza przedszkolem.

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.  Głównym zadaniem przedszkola w realizacji założonych celów jest zachęcanie dzieci do pokonywania trudności, pokazywanie wzorców, jak mogą to zrobić, wskazywanie różnych rodzajów aktywności przydatnych dla wszechstronnego rozwoju, kształtowanie postaw akceptacji siebie oraz utrwalania własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań.

 
ad.6 Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka i kształtowaniu postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi dziecka. Współdziałanie rodziców z przedszkolem ma służyć przede wszystkim dobru dziecka oraz jego wszechstronnemu rozwojowi. Tworzenie edukacji z partnerskim udziałem rodziców to podstawowy priorytet naszego przedszkola.

Przyjęcie rodziców jako partnerów wymaga uwzględnienia ich wiedzy i doświadczeń. Inicjująca rola w tym procesie należy do współczesnego przedszkola, przede wszystkim dyrektora i nauczycieli, ale także całego personelu.

Rodzice jako drugi podmiot działania przedszkola oceniają wartość edukacyjną placówki i możliwości własnego w niej funkcjonowania wykorzystując osobiste zasoby wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

Nasze wspomaganie rodziców w  wychowaniu dziecka i kształtowaniu postaw proekologicznych i prozdrowotnych widzimy w:

    - poszukiwaniu efektywnych sposobów komunikacji z rodziną naszych wychowanków (m.in. zajęcia otwarte i warsztaty dla rodziców – np. „Pora na pomidora”; pogadanki i spotkania ze specjalistami – np. w kwestii osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej  etc.),

    - podejmowanej współpracy z rodzicami naszych wychowanków (m.in. wizyty w zakładach pracy – katedry związane z ekologią, środowiskiem naturalnym, żywieniem człowieka, rolnictwem; przyjmowanie studentów na praktyki z katedr naszych rodziców  etc.)

    - zachęcaniu do podejmowania nowatorskich inicjatyw (m.in. udział w akcjach, konkursach – np. „Zaczarowany  ogród”, certyfikat „Zielona Flaga”  etc.),

    - aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach,

   - włączanie rodziców w działania na rzecz przedszkola (m.in. akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, występy i wystawy dzieci, uczestniczenie w przedszkolnych uroczystościach etc.)

    

ad.7 Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

Umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym - sprzyja realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

Dlatego też w naszej placówce będą podejmowane działania sprzyjające:

-  zmianie w doskonaleniu kadry z nastawieniem na te formy, które umożliwią nauczycielowi twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać zdolności wychowanków,

-  współdziałaniu nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci /powoływanie zespołów nauczycieli/,

-   współtworzeniu oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci,

- zachęcaniu i tworzeniu warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć, kontynuacja programów własnych, wprowadzanie innowacji pedagogicznych,

- otaczaniu opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcaniu do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu,

-  systematycznemu doskonaleniu nauczycieli w ramach WDN i różnorodnych form doskonalenia zewnętrznego, zgodnie z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych n-eli,

-  dokładniejszym poznawaniu i wykorzystywaniu elementów metod pracy sprzyjających aktywności dziecka:

-  metody nauczania matematyki – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

-  metod K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne,

-  metody pedagogiki zabawy,

- metody projektów

- narzędzi TOC

- tworzenie i prowadzenie innowacji pedagogicznych

-   bogaceniu wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego poprzez wykorzystanie :

-  technik relaksacyjnych,

-  bajkoterapii,

-  muzykoterapii,

-  dramy.

-   efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych do wymiany informacji /e – maile, skype, strony internetowe, blogi, Info - Rodzic/, a także do uatrakcyjnienia pracy z dzieckiem i współpracy z rodzicami.

 
ad.8 Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym, promowanie działalności przedszkola.

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach.

Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:

-    zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne,
-    organizacja zajęć otwartych dla rodziców , szkoleń, warsztatów,
-    pedagogizacja rodziców /prelekcje, czasopisma, artykuły, pogadanki, gazetki etc./,
-    prowadzenie „Kącika dla Rodziców”, informacje, eksponowanie prac dzieci,
-    spotkania adaptacyjne,
-    wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,
-    konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce
-    Mama i Tata w przedszkolu – rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka
-    pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy.

Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola (koalicja na rzecz przedszkola), którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym jak i szerszym.

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

-         prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu / aktywna strona www, artykuły w mediach lokalnych (np. UWM FM, Olsztyn 24, Gazeta Olsztyńska etc.) oraz na stronach internetowych instytucji użytku publicznego etc../ - promowanie placówki,

-         promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje charytatywne, itp./,

-         pozyskiwanie informacji o losach absolwentów – dzieci, które uczęszczały do przedszkola, do doskonalenia efektów nauczania i wychowania,

-         udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego

-         wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki kultury, poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, itp./,

-         pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,

-         współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną nr 1 w Olsztynie, Szkołą Podstawową nr 29, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie etc.,

-         współpraca z Urzędem Miasta Olsztyna

-         współpraca z przedszkolami miejskimi /spartakiady, plenery, zabawy integracyjne, konkursy itp./,

-         spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,

-         udział w programach ogólnopolskich (np. „Zostań Kubusiowym przyjacielem natury”, „Dzieciaki Mleczaki” etc.),

-         wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.,

Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii.

Podczas organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.


ad.9 Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola.

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny, warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy.

Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Pracownicy, naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.

Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas:

-   organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej,
-   podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności,
-   wspólnego wypracowywania zasad przyznawania nagród jako jednego z elementów systemu motywacyjnego,
-   wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów,
-   doskonalenia metod i form współpracy wszystkich pracowników /wspólne narady, działania na rzecz dzieci/,
-   rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem,
-   współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, ceni się fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność,
-   współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola,
-  podejmowaniu działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oraz urozmaicenia oferty zajęć.

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela.
 

Koncepcja pracy
Przedszkola Miejskiego nr 40
w Olsztynie
na lata 2012 - 2016


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
Statut Przedszkola,
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

Cele strategiczne przedszkola:

- zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia;
- kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych;
- wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;
- integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;
- dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka;
- uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci;
- indywidualizowanie pracy z dziećmi.

O naszej placówce

Przedszkole mieści się przy ul. Licznerskiego 2, w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek  i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów.

 

Zasoby materialne
Placówka posiada:

- 7 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne,
- salę gimnastyczną do prowadzenia zajęć ruchowych oraz imprez okolicznościowych,
- salę do terapii logopedycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej,
- ogród przedszkolny,
- zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne;
 

Zasoby ludzkie

- Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna oraz zespół obsługi i administracji.

Koncepcja pracy przedszkola realizowana jest w oparciu o:

- Program rozwoju placówki,
- Roczny plan pracy przedszkola,
- Program wychowawczy,

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:

- ciekawe świata,
- ufne w stosunku do nauczycieli,
- radosne,
- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
- uczciwe i prawdomówne,
- odpowiedzialne i obowiązkowe,
- kulturalne i tolerancyjne,
- świadome zagrożeń.
 

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

wykazuje :

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
- samodzielność,
- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

posiada:

- zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
- podstawową wiedzę o świecie;

potrafi:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna:

- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa,
- zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia z ludźmi,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywę w działaniu,
- wyrażać swoich uczuć.


Wizja przedszkola

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia  w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie  i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

Misja przedszkola
Nasze przedszkole:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 
Kryteria sukcesu

- upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,
- poszerzenie oferty zajęć dodatkowych,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego),
- skuteczna realizacja programów własnych oraz programu terapii, profilaktyki  i wychowawczego,
- skuteczny system diagnozowania dzieci,
- efektywne działania wspierające dziecko potrzebujące pomocy psychologiczno -  pedagogicznej,
- częsty udział dzieci w konkursach, turniejach  itp.,
- przedszkole jest organizatorem konkursów między przedszkolnych,
- aktywny udział w akcjach ochrony środowiska: zbieranie makulatury, segregacja śmieci, zbieranie baterii,
- czynny udział w wielu akcjach charytatywnych,
- rozszerzenie integracji rodziców z placówką,
- eskalacja współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
- wypromowanie przedszkola w środowisku lokalnym,
- ciągły wzrost skuteczności pracy nauczycieli,
- zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
- prężne działanie WDN-u na terenie placówki,
- działanie w przedszkolu programów własnych: profilaktyczny,  terapeutyczny, program współpracy z rodzicami, adaptacyjny.
- wyremontowanie budynku przedszkolnego,
- poprawa stanu ogrodu i placu zabaw,
- renowacja sal,
- wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.

Obszary rozwoju przedszkola
I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

 
Każdy ma swoje prawa

W zakresie upowszechnienia i akceptacji praw dziecka zaplanowano:

1. Cykliczne przeprowadzanie zabaw i zajęć z zakresu przestrzegania i znajomości Kodeksu Praw Dziecka.
2. Zorganizowanie kącika dla rodziców poświęconego powyższej tematyce.
3. Zapraszanie do przedszkola gości: psychologa, pedagoga, przedstawicieli policji i straży miejskiej w celu przeprowadzania rozmów z dziećmi.

Rola nauczyciela

"Bo prawdziwy nauczyciel to nie tylko fachowiec, to osoba, która czuje jak pracować w tak trudnym zawodzie. Dobry nauczyciel będzie wiedział, jak wykorzystując swoje predyspozycje efektywnie współpracować w środowisku społecznym, jak sprostać potrzebom i wymaganiom swoich wychowanków i ich rodziców".

(Barbara Błaż)

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
2. Poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności (znajomość psychiki rozwojowej dziecka).
3. Prawidłowe zdiagnozowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb i możliwości.
4. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.
5. Dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej.
6. Otwarcie na dziecko i na jego pomysły.
7. Wprowadzenie dziecka w świat wiedzy.
8. Wdrażanie do samodzielności.
9. Kształcenie prawidłowych postaw społecznych.
10.Nawiązanie więzi z domem rodzinnym dziecka jako warunku prawidłowej realizacji programu.
13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.


Adaptacja nowo przyjętych dzieci do przedszkola

Od trzeciego roku życia dziecka rozpoczyna się okres zwany przedszkolnym. Oznacza to, że 3-latek może pozostać przez dłuższy czas poza domem, pod opieką osób trzecich. Moment pójścia do przedszkola jest istotnym w jego życiu i budzi silne emocje. Dziecko musi rozstać się na określony czas z rodziną dlatego naturalnym uczuciem staje się lęk. Dominujące uczucie lęku skutecznie blokuje chęć poznania nowego miejsca i nowych rzeczy.

Nasuwa się więc pytanie jak pomóc dziecku bezpiecznie wkroczyć w przedszkolny świat. Najważniejsze wydaje się by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie się poznali. Służyć mogą temu tak zwane dni otwarte i spotkania adaptacyjne, które co roku są organizowane w naszej placówce. W trakcie tych spotkań dziecko może poznać przedszkole, rytm dnia i organizację zajęć, kolegów i koleżanki oraz panią, która będzie się nim opiekowała w poczuciu bezpieczeństwa dzięki obecności rodziców. Rodzice mogą zapytać  o wszystko, co ich niepokoi, uzyskać informacje na temat, co zrobić, aby dziecko w jak najlepszy sposób zaadoptowało się w przedszkolu.


Działania podnoszące jakość pracy przedszkola

I. Promocja placówki

1. Dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wszystkie możliwe sposoby.
2. Życzliwość wobec rodziców.
3. Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.
4. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
5. Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
6. Prezentacja w lokalnych mediach.
7. Zabieganie o notatki w prasie lokalnej.
8. Organizacja uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

II. Motywacja przedszkolaków

Staramy się jak najczęściej stosować nagrody, stosowanie kary pozostaje ostatecznością. Skupiamy się na tym co dziecko zrobiło dobrego starając się w sposób budujący ignorować zachowania niewłaściwe. Jasno określamy swoje oczekiwania wobec dziecka. Zawieramy z dziećmi kontrakty i wspólnie przestrzegamy ustalonych w nich zasad.

Motywujemy:

1. Poprzez stosowanie nagród

- pochwała indywidualna,
- pochwała na forum grupy,
- pochwała na tablicy grupowej  (np. w  tym tygodniu wyróżnił się…),
- informacja do rodziców lub opiekunów dziecka,
- przyznanie emblematu  (np. Jestem na medal),
- przydzielenie funkcji (np. pomoc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć etc.).

2. Poprzez stosowanie kar

- upomnienie słowne w „cztery oczy",
- upomnienie na forum grupy,
- informacja do rodziców,
- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
- chwilowe odsunięcie od zabawy.

III. Diagnozowanie osiągnięć dzieci

Nauczyciele prowadzą diagnozę i dokumentują ją na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dziecka:

1. Diagnoza wstępna

- wybór techniki i opracowanie narzędzi do diagnozowania,
- przeprowadzenie obserwacji wstępnej,
- ustalenie, które dzieci wymagają pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
- przekazanie informacji rodzicom.

2. Ustalanie i podjęcie form pomocy dziecku

- powołanie zespołu wspomagającego dziecko,
- analiza wyników diagnozy oraz orzeczeń i opinii o dzieciach,
- założenie kart: PDW, KIP -ów i IPET - ów,
- opracowanie planu działań wspierających,
- uzyskanie zgody rodziców,
- opracowanie indywidualnych i grupowych planów i programów terapii lub wspomagania.

3. Ewaluacja działań

- monitorowanie postępów dziecka,
- ocena skuteczności zrealizowanych metod i form w stosunku do dziecka,
- korygowanie pracy zespołu,
- przeprowadzenie diagnozy półrocznej i końcowej,
- wnioski do dalszej pracy.

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla rodzica:

- zebranie informacji o potrzebach w zakresie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
- opracowanie tematyki warsztatów oraz terminu zajęć dla rodziców,
- organizacja kąciku dla rodziców,
- podsuwanie literatury psychologiczno - pedagogicznej,
- wyznaczenie terminu spotkań dla rodziców.

IV. Monitorowanie osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele na bieżąco są poddawani ocenie przez rodziców i dyrektora/wicedyrektora placówki. Dwa razy w roku dokonują samooceny własnej pracy poprzez: sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

- codziennej obserwacji ich pracy,
- ankiet,
- rozmów z nauczycielami,
- rozmów z rodzicami,
- hospitacji,
- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
- kontroli i analizy dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

 
V. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka

- każdy nauczyciel jedną godzinę w tygodniu poświęca na konsultacje z rodzicami,
- na początku roku szkolnego rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych związanych z realizacją podstawy programowej, a także programów własnych,
- nauczyciele gromadzą i dokumentują informacje o rozwoju dziecka na bieżąco,
- rodzice informowani są o postępach dziecka na zebraniu ogólnym lub w trakcie indywidualnych konsultacji,
- udostępnianie rodzicom kart obserwacji oraz testów dojrzałości szkolnej,
- organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagog i psycholog,
- prezentowanie prac dzieci na tablicy w szatni,
- informowanie o sukcesach dzieci w konkursach, turniejach i olimpiadach na stronie internetowej przedszkola.

VI. Praca w oparciu o metody aktywizujące i programy własne

Wdrażanie dzieci do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju zależy nie tylko od temperamentu dzieci, ale także od postawy i stylu pracy nauczyciela. Dlatego w pracy dydaktyczno - wychowawczej wykorzystujemy szereg metod aktywizujących, między innymi:

- pedagogika zabawy,
- metoda projektu,
- drama,
- burza mózgów
- gry planszowe.

Współpraca zespołu pedagogów

Warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu dydaktyczno - wychowawczego jest kompetentna i efektywna współpraca całego zespołu pedagogów. Najczęściej Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Zespoły te tworzone są w oparciu  o zgłaszające się chętne osoby do danego zadania. Każdy zespół na początku zbiera dane, następnie je analizuje i interpretuje. Kolejnym krokiem w pracy zespołów jest planowanie  i realizacja podjętych działań. Ostatnim etapem w tym procesie jest ocena wyników, czyli sprawdzenie czy cel został osiągnięty.

W naszym przedszkolu funkcjonują następujące zespoły:

1. prowadzących daną grupę,
2. do spraw promocji,
3. wspierający dziecko o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
4. opiniujący programy przyjmowane do realizacji w przedszkolu,
5. realizujący programy własne,
6. ewaluacyjne,
7. tworzący dokumenty w oparciu, o które pracuje placówka,
8. przygotowanie i prowadzenie imprez i uroczystości,
9. prowadzący kółka zainteresowań,
10. do spraw dekoracji.

Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor/wicedyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym.


Działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy realizują programy ogólnopolskie, przygotowują happeningi i występy dzieci oraz realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.


Współpraca z rodziną dziecka

Formy współpracy z rodziną dziecka:

- zebrania ogólne oraz zebrania grupowe,
- konsultacje i spotkania indywidualne.
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolaka,
- prowadzenie tematycznych kącików dla rodziców,
- organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców,
- pomoc rodziców podczas realizacji podjętych działań charytatywnych,
- udział i współudział rodziców w uroczystościach, spotkaniach i wycieczkach,
- włączenie rodziców w działania na rzecz przedszkola, udzielenie wsparcia finansowego.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

- zawiązanie koalicji nauczycieli, rodziców, władz samorządowych, placówek oświatowych na rzecz wspierania rozwoju małego dziecka,
- organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
- dalsza współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami, instytucjami i władzami samorządowymi,
- nawiązanie bliższej współpracy ze Strażą Miejską, MOPS, WORD oraz MZPiT,
- udział w akcjach charytatywnych,
- organizowanie praktyk studenckich,
- włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Rekomendacja do dalszej pracy:

Na podstawie rozmów, analiz pracy oraz przeprowadzonej ewaluacji w przedszkolu zaplanowano:

w zakresie bazy:

- stopniowa renowacja sal oraz łazienek,
- wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

- przeanalizowanie możliwości rozszerzenia oferty zajęć dodatkowych,
- organizowanie wycieczek wspólnie z rodzicami.

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

- szkolenie nauczycieli w zakresie WDN-u dotyczące kontaktów interpersonalnych oraz metod aktywizujących,
- inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

- zawiązanie koalicji nauczycieli, rodziców, władz samorządowych, placówek oświatowych na rzecz wspierania rozwoju małego dziecka,
- rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,
- udział w konkursach, igrzyskach i olimpiadach organizowanych na terenie miasta,
- uczestnictwo i organizowanie konkursów między przedszkolnych,
- rozszerzenie współpracy z instytucjami bezpieczeństwa społecznego,
- namówienie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
- zabieganie o częstsze pojawianie się notatek prasowych i informacji o naszej placówce w lokalnej prasie i telewizji.


Ewaluacja koncepcji

Ewaluacja zaplanowanych działań odbywać się będzie w trzech etapach:

* na początku poprzez wprowadzanie koniecznych zmian będziemy ulepszać realizowany program.
* po każdym roku pracy:

- sprawdzenie które działania zostały zrealizowane,
- w razie potrzeby wprowadzenie zmian w koncepcji,
- zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje.

* po 5 latach:

- ocena efektów działania programu (podsumowująca Rada Pedagogiczna),
- stopień zaangażowania nauczycieli w realizację założeń (samoocena nauczycieli),
- wnioski do dalszej pracy.

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzi zespół do spraw ewaluacji a po ich zakończeniu przekazuje informację zwrotną dyrektorowi/wicedyrektorowi.

Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji (programu) i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor/wicedyrektor, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 
 

Szczegóły: | Opublikowano: 02 wrzesień 2014 | Poprawiono: 26 wrzesień 2014 | Odsłony: 2011